Bible

Epištola k Židům (Zid 2,11-18)

11.A on, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou z téhož Otce. Proto se nestydí nazývat je svými bratry, když říká:
12.`Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu chválit.´
13.A jinde praví: `Také já svou důvěru složím v Boha.´ A dále: `Hle, já a děti, které mi dal Bůh.´
14.Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla,
15.a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví.
16.Neujímá se přece andělů, ale `ujímá se potomků Abrahamových´.
17.Proto musil být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu.
18.Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka