Bible

Epištola k Židům (Zid 13,7-16)

7.Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře!
8.Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.
9.Nedejte se strhnout všelijakými cizími naukami. Je dobré spolehnout se na milost a nikoli na předpisy o pokrmech; kdo je dodržoval, nic tím nezískal.
10.Máme oltář, z něhož nemají právo jíst ti, kdo přinášejí oběti ve stánku.
11.Vždyť těla zvířat, jejichž krev vnáší velekněz do svatyně jako oběť za hřích, spalují se za hradbami.
12.Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví.
13.Vyjděme tedy s ním za hradby, nesouce jeho potupu.
14.Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde.
15.Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno.
16.Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka