Bible

Kniha Žalmů (Z 30,2)

1.Žalm. Píseň při posvěcení Hospodinova domu. Davidův.
2.Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mě vytáhl z hlubin, nedopřáls mým nepřátelům, aby se nade mnou radovali.
3.Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal o pomoc a uzdravils mě.
4.Vyvedl jsi mě z podsvětí, Hospodine, zachovals mě při životě, abych nesestoupil v jámu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka