Bible

Epištola k Titovi (Tit 3,4-7)

2.Ať nikoho nepomlouvají, ať se nepřou, jsou mírní a vždycky se ke všem chovají vlídně.
3.Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí, byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodni opovržení a navzájem jsme se nenáviděli.
4.Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha:
5.On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.
6.Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele,
7.abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje.
8.Tato slova jsou spolehlivá, a chci, abys tomu všemu neochvějně učil, tak aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vynikat dobrým jednáním. To je dobré a lidem prospěšné.
9.Hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o Zákon se vyhýbej. Jsou zbytečné a k ničemu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka