Bible

Skutkové Apoštolů (Sk 9,32-42)

32.Když Petr procházel všechna ta místa, přišel také k bratřím, kteří žili v Lyddě.
33.Tam se setkal s jedním člověkem, jménem Eneáš, který byl už osm let upoután na lůžko, poněvadž byl ochrnutý.
34.Petr mu řekl: "Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje! Vstaň a ustel své lůžko!" A Eneáš hned vstal.
35.Všichni obyvatelé Lyddy a Sáronu, kteří to viděli, obrátili se k Pánu.
36.V Joppe žila učednice jménem Tabita, řecky Dorkas. Konala mnoho dobrých skutků a štědře rozdávala almužny.
37.Ale právě tehdy onemocněla a zemřela. Umyli ji a položili do horního pokoje.
38.Poněvadž Lydda je blízko Joppe, dověděli se učedníci, že je tam Petr, a poslali k němu dva muže s naléhavou prosbou: "Přijď rychle k nám!"
39.Petr se hned s nimi vydal na cestu. Když přišli do Joppe, zavedli jej do horního pokoje, kde ho s pláčem obklopily všechny vdovy a ukazovaly mu košile a pláště, které jim Tabita šila, dokud byla naživu.
40.Petr poslal všechny z místnosti; pak poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a řekl: "Tabito, vstaň!" Ona otevřela oči, a když spatřila Petra, zvedla se na lůžku.
41.Podal jí ruku a pomohl jí vstát. Pak všechny zavolal, i vdovy, a vrátil jim ji živou.
42.Zpráva o tom se rozšířila po celém Joppe a mnoho lidí uvěřilo v Pána.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka