Bible

Skutkové Apoštolů (Sk 9,20-31)

20.a hned začal v synagógách kázat, že Ježíš je Syn Boží.
21.Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali: "To je přece ten, který se snažil v Jeruzalémě vyhladit všechny vyznavače tohoto jména. I sem přišel jen proto, aby je v poutech odvedl k velekněžím."
22.Ale Saul působil čím dál tím mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, přiváděl do úzkých damašské židy.
23.Po nějaké době se židé uradili, že Saula zabijí,
24.ale on se o jejich úkladech dověděl. Protože ve dne v noci hlídali i brány, aby ho mohli zahubit,
25.spustili ho učedníci dolů z hradeb v koši po provazech.
26.Když přišel do Jeruzaléma, chtěl se připojit k učedníkům; ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že k nim patří.
27.Tu se ho ujal Barnabáš, uvedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak Saul na cestě do Damašku uviděl Pána, uslyšel jeho hlas, a jak tam potom neohroženě kázal v Ježíšově jménu.
28.Saul se nyní mohl v Jeruzalémě na všem podílet s apoštoly a všude směle mluvil ve jménu Páně.
29.Kázal také řecky mluvícím židům a přel se s nimi, takže se ho pokoušeli zabít.
30.Když se to bratří dověděli, doprovodili ho do Cesareje a poslali do Tarsu.
31.A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka