Bible

Skutkové Apoštolů (Sk 8,40-9,19)

40.Filip se pak ocitl v Azótu. Procházel všemi městy a přinášel jim radostnou zvěst, až se dostal do Cesareje.
1.Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi
2.a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma.
3.Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe.
4.Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? /Těžko se vzpírat proti bodcům./"
5.Saul řekl: "Kdo jsi, Pane?" On odpověděl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.
6.Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat."
7.Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho.
8.Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku.
9.Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil.
10.V Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal: "Ananiáši!" On odpověděl: "Zde jsem, Pane."
11.Pán mu řekl: "Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí
12.a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl."
13.Ananiáš odpověděl: "Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě.
14.Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno."
15.Pán mu však řekl: "Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským.
16.Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno."
17.Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: "Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán - ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým."
18.Tu jako by mu s očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít.
19.Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými učedníky zůstal Saul několik dní
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka