Bible

Skutkové Apoštolů (Sk 5,12-20)

12.Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů. Všichni se svorně scházeli v Šalomounově sloupoví
13.a nikdo jiný se neodvažoval k nim přidružit, ale lid je chválil a ctil.
14.A stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili Pánu.
15.Dokonce vynášeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl aspoň Petrův stín, až půjde kolem.
16.Také z ostatních míst v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí; přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy a všichni byli uzdravováni.
17.Ale velekněz a jeho stoupenci, totiž saducejská strana, byli naplněni závistí;
18.chopili se apoštolů a vsadili je do městského vězení.
19.Anděl Páně však v noci otevřel dveře vězení, vyvedl apoštoly ven a řekl:
20."Jděte znovu do chrámu a zvěstujte lidu ta slova života."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka