Bible

Skutkové Apoštolů (Sk 2,22-36)

22.Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte.
23.Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili.
24.Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci.
25.David o něm praví: `Viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal;
26.proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal, nadto i tělo mé odpočine v naději,
27.neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj Svatý rozpadl v prach.
28.Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí.´
29.Bratří, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben; jeho hrob tu máme až dodnes.
30.Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůn;
31.viděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane /jeho duše/ v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach.
32.Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit.
33.Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte.
34.David nevstoupil na nebe, ale sám říká: `Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici,
35.dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy.´
36.Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka