Bible

Skutkové Apoštolů (Sk 2,1-11)

1.Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.
2.Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.
3.A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;
4.všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.
5.V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě,
6.a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí.
7.Byli ohromeni a divili se: "Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje?
8.Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči:
9.Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie,
10.Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané,
11.židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka