Bible

Skutkové Apoštolů (Sk 1,1-8)

1.První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku
2.až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu;
3.jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím.
4.Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: "Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli.
5.Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní."
6.Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: "Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?"
7.Řekl jim: "Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci;
8.ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka