Bible

Epištola k Římanům (Rim 9,18-33)

18.Smilovává se tedy, nad kým chce, a koho chce, činí zatvrzelým.
19.Snad mi řekneš: "Proč nás tedy Bůh ještě kárá? Může se vůbec někdo vzepřít jeho vůli?"
20.Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci: "Proč jsi mě udělal takto?"
21.Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu ke vznešeným účelům a druhou ke všedním?
22.Jestliže Bůh chtěl ukázat svůj hněv a zjevit svou moc, a proto s velkou shovívavostí snášel ty, kdo propadli jeho hněvu a byli určeni k záhubě,
23.stejně chtěl ukázat bohatství své slávy na těch, nad nimiž se smiloval a které připravil k slávě -
24.na nás, které povolal nejen ze židů, ale i z pohanských národů.
25.Jak je psáno u Ozeáše: `Lid, který není můj, povolám za svůj lid a Nemilovanou nazvu Milovanou,
26.a kde bylo řečeno: Vy nejste můj lid, tam budou nazváni syny Boha živého.´
27.A Izaiáš prohlašuje o Izraeli: `Kdyby bylo synů Izraele jako písku v moři, jen zbytek bude zachráněn,
28.neboť Hospodin vykoná svůj soud na zemi rychle a úplně.´
29.A jak to Izaiáš předpověděl: `Kdyby nám Hospodin zástupů nenechal aspoň símě, bylo by to s námi jako se Sodomou, Gomoře bychom byli podobni.´
30.Co tedy nakonec řekneme? To, že pohanští národové, kteří neusilovali o spravedlnost, spravedlnosti dosáhli, a to spravedlnosti z víry;
31.Izrael však, který usiloval o spravedlnost podle zákona, k cíli zákona nedospěl.
32.Proč? Protože nevycházel z víry, nýbrž ze skutků. Narazili na kámen úrazu,
33.jak je psáno: `Hle, kladu na Siónu kámen úrazu a skálu pohoršení, ale kdo v něho věří, nebude zahanben.´
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka