Bible

Epištola k Římanům (Rim 2,28-3,18)

28.Pravý žid není ten, kdo je jím navenek, a pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle.
29.Pravý žid je ten, kdo je jím uvnitř, s obřízkou srdce, která je působena Duchem, nikoli literou zákona. Ten dojde chvály ne od lidí, nýbrž od Boha.
1.Co má tedy žid navíc? A jaký je užitek obřízky?
2.Veliký v každém ohledu! Předně ten, že židům byla svěřena Boží slova.
3.A co když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží?
4.Naprosto ne! Ať se ukáže, že Bůh je pravdivý, ale `každý člověk lhář´, jak je psáno: `Aby ses ukázal spravedlivý ve svých slovech a zvítězil, přijdeš-li na soud.´
5.Jestliže však naše nepravost dává vyniknout spravedlnosti Boží, co k tomu řekneme? Není Bůh, po lidsku řečeno, nespravedlivý, když nás stíhá svým hněvem?
6.Naprosto ne! Vždyť jak by potom Bůh mohl soudit svět?
7.Jestliže však moje lež vyzdvihla Boží pravdu k jeho slávě, proč mám být ještě souzen jako hříšník?
8.A nevede to potom k tomu, co nám někteří pomlouvači připisují, jako bychom říkali: "Čiňme zlo, aby přišlo dobro?" Ty čeká spravedlivé odsouzení!
9.Co tedy? Máme my židé nějakou přednost? Vůbec ne! Vždyť jsme už dříve ukázali, že všichni, židé i pohané, jsou pod mocí hříchu,
10.jak je psáno: `Nikdo není spravedlivý, není ani jeden,
11.nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha;
12.všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden.
13.Hrob otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest, hadí jed skrývají ve rtech,
14.jejich ústa jsou samá kletba a hořkost,
15.jejich nohy spěchají prolévat krev,
16.zhouba a bída je na jejich cestách;
17.nepoznali cestu pokoje
18.a úctu před Bohem nemají.´
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka