Bible

Epištola k Římanům (Rim 16,1-16)

1.Doporučuji vám naši sestru Foibé, diakonku církve v Kenchrejích.
2.Přijměte ji v Pánu, jak se sluší mezi věřícími, pomáhejte jí, kdyby vás v něčem potřebovala, neboť i ona byla pomocnicí mnohým i mně samému.
3.Pozdravujte Prisku a Akvilu, mé spolupracovníky v díle Krista Ježíše,
4.kteří pro mne nasadili život; jsem jim zavázán vděčností nejen já sám, ale i všechny církve z pohanských národů.
5.Pozdravujte také shromáždění v jejich domě. Pozdravujte Epaineta, mně velmi drahého, který se jako první v provincii Asii oddal Kristu.
6.Pozdravujte Marii - tolik se pro vás napracovala!
7.Pozdravujte Andronika a Junia, původem židy jako já a kdysi spoluvězně, apoštoly, kteří se těší zvláštní vážnosti a uvěřili v Krista dříve než já.
8.Pozdravujte Ampliata, kterého miluji v Pánu.
9.Pozdravujte Urbana, mého spolupracovníka v díle Kristově, a Stachya, mně velmi drahého.
10.Pozdravujte Apella, osvědčeného v Kristu. Pozdravujte ty, kteří jsou z domu Aristobulova.
11.Pozdravujte mého krajana Herodiona. Pozdravujte ty z domu Narcisova, kteří se oddali Pánu.
12.Pozdravujte Tryfainu a Tryfósu, které pracují v díle Páně. Pozdravujte Persidu, mně velmi drahou; horlivě pracovala v díle Páně.
13.Pozdravujte Rufa, vyvoleného v Pánu, a jeho matku, která i mně byla matkou.
14.Pozdravujte Asynkrita, Flegonta, Herma, Patrobia, Hermia i bratry, kteří jsou s nimi.
15.Pozdravujte Filologa a Julii, Nerea a jeho sestru, Olympia a všecky věřící, kteří jsou s nimi.
16.Pozdravte jedni druhé svatým políbením. Pozdravují vás všecky církve Kristovy.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka