Bible

Epištola k Římanům (Rim 15,17-29)

17.To je má chlouba, kterou mám v Kristu Ježíši před Bohem.
18.Neodvážil bych se totiž mluvit o něčem, co by nevykonal Kristus skrze mne, slovem i skutkem,
19.v moci znamení a divů, v moci Ducha, aby pohané přijali evangelium. Tak jsem celý okruh od Jeruzaléma až po Illyrii naplnil Kristovým evangeliem.
20.Zakládám si na tom, že kážu evangelium tam, kde o Kristu ještě neslyšeli; nechci stavět na cizím základu,
21.ale jak je psáno: `Ti, jimž nebylo o něm zvěstováno, uvidí a ti, kteří neslyšeli, pochopí.´
22.To mi také mnohokrát zabránilo, abych k vám přišel.
23.Nyní však už pro mne není žádné volné pole v těchto končinách; už mnoho let k vám toužím přijít,
24.až se vydám do Hispanie. Doufám tedy, že se u vás zastavím a že mě vypravíte na další cestu, až aspoň trochu užiju radosti ze společenství s vámi.
25.Zatím však se chystám do Jeruzaléma, abych přinesl pomoc tamějším bratřím.
26.Makedonští a Achajští se totiž rozhodli vykonat sbírku ve prospěch chudých bratří v Jeruzalémě.
27.Rozhodli se tak proto, že i oni jsou jejich dlužníky. Jestliže pohané dostali podíl na jejich duchovních darech, jsou zavázáni posloužit jim zase ve věcech hmotných.
28.Až dokončím tento úkol a řádně jim odevzdám výtěžek sbírky, vydám se do Hispanie a zastavím se u vás.
29.Jsem jist, že až k vám dojdu, přijdu s plností Kristova požehnání.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka