Bible

Epištola k Římanům (Rim 15,1-7)

1.My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě.
2.Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.
3.Vždyť Kristus neměl zalíbení sám v sobě, nýbrž podle slov Písma: `Urážky těch, kdo tě tupí, padly na mne.´
4.Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.
5.Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše,
6.a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista.
7.Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka