Bible

Kniha Přísloví (Prisl 31,8-32)

8.Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených,
9.ústa otevři, suď spravedlivě a zastaň se utištěného a ubožáka.
10.Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.
11.Srdce jejího muže na ni spoléhá a nepostrádá kořist.
12.Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život.
13.Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama.
14.Podobna obchodním lodím zdaleka přiváží svůj chléb.
15.Ještě za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám.
16.Vyhlédne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysází vinici.
17.Bedra si opáše silou a posílí své paže.
18.Okusí, jak je dobré její podnikání. Její svítilna nehasne ani v noci.
19.Vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena.
20.Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku.
21.Nebojí se o svůj dům, když sněží, celý její dům je oblečen do dvojího šatu.
22.Zhotovuje si přikrývky. Z jemného plátna a šarlatu je její oděv.
23.Uznáván je v branách její manžel, když zasedá se staršími země.
24.Zhotovuje plátno na prodej a pásy dodává kupci.
25.Síla a důstojnost je jejím šatem, s úsměvem hledí vstříc příštím dnům.
26.Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení.
27.Pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí.
28.Její synové povstávají a blahořečí jí, též její manžel ji chválí:
29."Statečně si vedly mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš."
30.Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály.
31.Dejte jí z ovoce jejích rukou, ať ji chválí v branách její činy!
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka