Bible

Kniha Přísloví (Prisl 3,19-34)

19.Hospodin moudrostí založil zemi, nebesa upevnil rozumností,
20.propastné tůně se jeho věděním rozpoltily a mraky vydaly krůpěje rosy.
21.Můj synu, ať toto ti nesejde z očí. Zachovej si pohotovost a důvtip.
22.To dá tvé duši život a milost tvému hrdlu.
23.Tehdy půjdeš bezpečně svou cestou, tvá noha se neporaní.
24.Ulehneš-li, nebudeš se strachovat, ulehneš a příjemný bude tvůj spánek.
25.Neboj se náhlého strachu, až přijde spoušť na svévolníky.
26.Hospodin bude po tvém boku, bude střežit před pastí tvou nohu.
27.Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.
28.Neříkej svému bližnímu: "Jdi a přijď zase a dám ti to zítra", když to máš s sebou.
29.Nechystej nic zlého na svého bližního, který s tebou důvěřivě bydlí.
30.S nikým neměj spory bez důvodu, jestliže se proti tobě nedopustil zlého.
31.Nezáviď násilníkovi, žádnou z jeho cest si nezvol.
32.Neboť Hospodin má neupřímného v ohavnosti, s přímými však je v důvěrném obecenství.
33.Hospodinovo prokletí spočívá na domě svévolníka, jeho požehnání na obydlí spravedlivých.
34.Vysmívá se posměvačům, pokorným však dává milost.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka