Bible

Kniha Přísloví (Prisl 14,15-26)

15.Prostoduchý kdečemu důvěřuje, kdežto chytrý promýšlí své kroky.
16.Moudrý se bojí a odvrací se od zlého, kdežto hlupák se vypíná a cítí se v bezpečí.
17.Nedočkavý se dopouští pošetilosti a pletichář je nenáviděn.
18.Prostoduší dědí pošetilost, kdežto chytří jsou korunováni poznáním.
19.Zlí se skloní před dobrými a svévolníci u bran spravedlivého.
20.Chudého nemá rád ani jeho druh, kdežto mnoho je těch, kdo milují bohatého.
21.Kdo pohrdá svým druhem, hřeší, kdežto blaze tomu, kdo se slitovává nad utištěnými.
22.Což nebloudí ti, kdo osnují zlé věci? Kdežto milosrdenství a věrnost provází ty, kdo chystají dobro.
23.Každé trápení je k užitku, ale pouhé mluvení vede k nedostatku.
24.Korunou moudrých je jejich bohatství, ale pošetilost hlupáků zůstává pošetilostí.
25.Pravdivý svědek druhé vysvobodí, kdežto lstivý šíří lži.
26.V bázni před Hospodinem má člověk pevné bezpečí a útočiště pro své syny.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka