Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 8,5-13)

5.Tu když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho:
6."Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí."
7.Řekl mu: "Já přijdu a uzdravím ho."
8.Setník však odpověděl: "Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven.
9.Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li některému `jdi´, pak jde; jinému `pojď sem´, pak přijde; a svému otroku `udělej to´, pak to udělá."
10.Když to Ježíš uslyšel, podivil se, a řekl těm, kdo ho následovali: "Amen, amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho.
11.Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském;
12.ale synové království budou vyvrženi ven do tmy; tam bude pláč a skřípění zubů."
13.Potom řekl Ježíš setníkovi: "Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň." A v tu chvíli se sluha uzdravil.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka