Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 6,1-13)

1.Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích.
2.Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen pravím vám, už mají svou odměnu.
3.Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice,
4.aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
5.A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen pravím vám, už mají svou odměnu.
6.Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
7.Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.
8.Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.
9.Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
10.Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
11.Náš denní chléb dej nám dnes.
12.A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
13.A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. /Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen./
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka