Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 5,2-12)

2.I otevřev ústa svá, učil je, řka:
3.Blahoslavení chudí duchem, nebo jejich jest království nebeské.
4.Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni budou.
5.Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi.
6.Blahoslavení, kteříž lačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou.
7.Blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství důjdou.
8.Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou.
9.Blahoslavení pokojní, nebo oni synové Boží slouti budou.
10.Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost, nebo jejich jest království nebeské.
11.Blahoslavení budete, když vám zlořečiti budou a protivenství činiti, a mluviti všecko zlé o vás, lhouce, pro mne.
12.Radujte se a veselte se, nebo odplata vaše hojná jest v nebesích. Takť zajisté protivili se prorokům, kteříž byli před vámi.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka