Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 4,17)

15.`Země Zabulón a Neftalím, směrem k moři za Jordánem, Galilea pohanů -
16.lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo; světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti.´
17.Od té chvíle začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské."
18.Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři.
19.Řekl jim: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka