Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 4,12-17)

12.Když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje.
13.Opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři, v území Zabulón a Neftalím,
14.aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše:
15.`Země Zabulón a Neftalím, směrem k moři za Jordánem, Galilea pohanů -
16.lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo; světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti.´
17.Od té chvíle začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka