Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 3,1-11)

1.Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v Judské poušti:
2."Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské."
3.To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše: `Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!´
4.Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel.
5.Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu,
6.vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít.
7.Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: "Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem?
8.Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.
9.Nemyslete si, že můžete říkat: `Náš otec je Abraham!´ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení.
10.Sekera je už na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.
11.Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já - nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka