Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 28,1-20)

1.Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu.
2.A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil s nebe, odvalil kámen a usedl na něm.
3.Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh.
4.Strážci byli strachem bez sebe a strnuli jako mrtví.
5.Anděl řekl ženám: "Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován.
6.Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel.
7.Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to."
8.Tu rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům.
9.A hle, Ježíš je potkal a řekl: "Buďte pozdraveny." Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu.
10.Tu jim Ježíš řekl: "Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje; tam mě uvidí."
11.Když se ženy vzdálily, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co se všechno stalo.
12.Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze
13.s pokynem: "Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali.
14.A doslechne-li se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti."
15.Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo. A ten výklad je rozšířen mezi židy až podnes.
16.Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil.
17.Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali.
18.Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
19.Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
20.a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka