Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 27,39-54)

39.Kolemjdoucí ho uráželi; potřásali hlavou
40.a říkali: "Když chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej znovu postavit, zachraň sám sebe; jsi-li Syn Boží, sestup z kříže!"
41.Podobně se mu posmívali i velekněží spolu se zákoníky a staršími. Říkali:
42.Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský - ať nyní sestoupí s kříže a uvěříme v něho!
43.Spolehl se na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj. Vždyť řekl: `Jsem Boží Syn!´"
44.Stejně ho tupili i povstalci spolu s ním ukřižovaní.
45.V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin.
46.Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: "Eli, Eli, lama sabachtani?", to jest: `Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?´
47.Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo tu stáli: "On volá Eliáše."
48.Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nabodl na tyč a dával mu pít.
49.Ostatní však říkali: "Nech ho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho!"
50.Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal.
51.A hle, chrámová opona se roztrhla v půli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly,
52.hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena;
53.vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili.
54.Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli: "On byl opravdu Boží Syn!"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka