Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 27,1-38)

1.Když bylo ráno, uradili se všichni velekněží a starší lidu proti Ježíšovi, že ho připraví o život.
2.Spoutali ho, odvedli a vydali vladaři Pilátovi.
3.Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky, vrátil třicet stříbrných velekněžím a starším
4.a řekl: "Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev!" Ale oni mu odpověděli: "Co je nám po tom? To je tvoje věc!"
5.A on odhodil peníze v chrámě a utekl; šel a oběsil se.
6.Velekněží sebrali peníze a řekli: "Není dovoleno dát je do chrámové pokladny, je to odměna za krev."
7.Uradili se tedy a koupili za ně pole hrnčířovo k pohřbívání cizinců.
8.Proto se to pole jmenuje `Pole krve´ až dodnes.
9.Tak se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše: `Vzali třicet stříbrných, cenu člověka, na kterou ho ocenili synové Izraele;
10.a dali ji za pole hrnčířovo, jak jim přikázal Hospodin.´
11.A Ježíš byl postaven před vladaře. Vladař mu položil otázku: "Ty jsi král Židů?" Ježíš odpověděl: "Ty sám to říkáš."
12.Na žaloby velekněží a starších nic neodpovídal.
13.Tu mu řekl Pilát: "Neslyšíš, co všechno proti tobě svědčí?"
14.On mu však neodpověděl ani na jedinou věc, takže se vladař velice divil.
15.O svátcích měl vladař ve zvyku propouštět zástupu jednoho vězně, kterého si přáli.
16.Tehdy tam měli pověstného vězně jménem Barabáš.
17.Když se zástupy shromáždily, řekl jim Pilát: "Koho vám mám propustit, Barabáše, nebo Ježíše zvaného Mesiáš?"
18.Věděl totiž, že mu ho vydali ze zášti.
19.Když seděl na soudné stolici, poslala k němu jeho žena se vzkazem: "Nezačínej si nic s tím spravedlivým! Dnes mě kvůli němu pronásledovaly zlé sny."
20.Velekněží a starší však přiměli zástup, aby si vyžádali Barabáše, a Ježíše zahubili.
21.Vladař jim řekl: "Koho vám z těch dvou mám propustit?" Oni volali: "Barabáše!"
22.Pilát jim řekl: "Co tedy mám učinit s Ježíšem zvaným Mesiáš?" Všichni volali: "Ukřižovat!"
23.Namítl jim: "Čeho se vlastně dopustil?" Ale oni ještě více křičeli: "Ukřižovat!"
24.Když pak Pilát viděl, že nic nepořídí, ale že pozdvižení je čím dál větší, omyl si ruce před očima zástupu a pravil: "Já nejsem vinen krví tohoto člověka; je to vaše věc."
25.A všechen lid mu odpověděl: "Krev jeho na nás a naše děti!"
26.Tu jim propustil Barabáše, Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován.
27.Vladařovi vojáci dovedli Ježíše do místodržitelství a svolali na něj celou setninu.
28.Svlékli ho a oblékli mu nachový plášť,
29.upletli korunu z trní a posadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali hůl, klekali před ním a posmívali se mu: "Buď zdráv, židovský králi!"
30.Plivali na něj, brali tu hůl a bili ho po hlavě.
31.Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. A odvedli ho k ukřižování.
32.Cestou potkali jednoho člověka z Kyrény, jménem Šimona; toho přinutili, aby nesl jeho kříž.
33.Když přišli na místo zvané Golgota, to znamená `Lebka´,
34.dali mu napít vína smíchaného se žlučí; ale když je okusil, nechtěl pít.
35.Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty /aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka: ´Rozdělili si mé šaty, losovali o můj oděv´/;
36.pak tam stáli a střežili ho.
37.Nad hlavu mu dali nápis o provinění: "To je Ježíš, král Židů."
38.S ním byli ukřižováni dva povstalci, jeden po pravici a druhý po levici.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka