Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 26,40-27,2)

40.Potom přišel k učedníkům a zastihl je v spánku. Řekl Petrovi: "To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou?
41.Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé."
42.Odešel podruhé a modlil se: "Otče můj, není-li možné, aby mne tento kalich minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle."
43.A když se vrátil, zastihl je opět spící; nemohli oči udržet.
44.Nechal je, zase odešel a potřetí se modlil stejnými slovy.
45.Potom přišel k učedníkům a řekl jim: "Ještě spíte a odpočíváte? Hle, přiblížila se hodina, a Syn člověka je vydáván do rukou hříšníků.
46.Vstaňte, pojďme! Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje!"
47.Ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden z dvanácti. Velekněží a starší s ním poslali zástup, ozbrojený meči a holemi.
48.Jeho zrádce s nimi domluvil znamení: "Koho políbím, ten to je; toho zatkněte."
49.A hned přistoupil k Ježíšovi a řekl: "Buď zdráv, Mistře", a políbil ho.
50.Ježíš mu odpověděl: "Příteli, konej svůj úkol!" Tu přistoupili k Ježíšovi, vztáhli na něho ruce a zmocnili se ho.
51.Jeden z těch, kdo byli s ním, sáhl po meči, napadl veleknězova sluhu a uťal mu ucho.
52.Ježíš mu řekl: "Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou.
53.Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?
54.Ale jak by se potom splnila Písma, že to tak musí být?"
55.V té hodině řekl Ježíš zástupům: "Vyšli jste na mne jako na povstalce s meči a holemi, abyste mě zajali. Denně jsem sedával v chrámě a učil, a nezmocnili jste se mne.
56.Toto všechno se však stalo, aby se splnilo, co psali proroci." A tu ho všichni učedníci opustili a utekli.
57.Ti, kteří Ježíše zatkli, odvedli ho k veleknězi Kaifášovi, kde se shromáždili zákoníci a starší.
58.Petr šel za ním zpovzdálí až do veleknězova dvora; vstoupil dovnitř a posadil se mezi sluhy, aby viděl konec.
59.Velekněží a celá rada hledali křivé svědectví proti Ježíšovi, aby ho mohli odsoudit k smrti.
60.Ale nenalezli, ačkoli předstupovalo mnoho křivých svědků. Konečně přišli dva
61.a vypovídali: "On řekl: Mohu zbořit chrám a ve třech dnech jej vystavět."
62.Tu velekněz vstal a řekl mu: "Nic neodpovídáš na to, co tihle proti tobě svědčí?"
63.Ale Ježíš mlčel. A velekněz mu řekl: "Zapřísahám tě při Bohu živém, abys nám řekl, jsi-li Mesiáš, Syn Boží!"
64.Ježíš odpověděl: "Ty sám jsi to řekl. Ale pravím vám, od nynějška uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými."
65.Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl: "Rouhal se! Nač ještě potřebujeme svědky? Hle, teď jste slyšeli rouhání!
66.Co o tom soudíte?" Jejich výrok zněl: "Je hoden smrti."
67.Pak mu plivali do obličeje, bili ho po hlavě, někteří ho tloukli do tváře
68.a říkali: "Hádej, Mesiáši, kdo tě udeřil!"
69.Petr seděl venku v nádvoří. Tu k němu přistoupila jedna služka a řekla: "I ty jsi byl s tím Galilejským Ježíšem!"
70.A on přede všemi zapřel: "Nevím, co mluvíš."
71.Vyšel k bráně, ale uviděla ho jiná a řekla těm, kdo tam byli: "Tenhle byl s tím Nazaretským Ježíšem."
72.On znovu zapřel s přísahou: "Neznám toho člověka."
73.Ale zakrátko přistoupili ti, kdo tam stáli, a řekli Petrovi: "Jistě i ty jsi jeden z nich, vždyť i tvé nářečí tě prozrazuje!"
74.Tu se začal zaklínat a zapřísahat: "Neznám toho člověka." V tom zakokrhal kohout;
75.tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: `Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.´ Vyšel ven a hořce se rozplakal.
1.Když bylo ráno, uradili se všichni velekněží a starší lidu proti Ježíšovi, že ho připraví o život.
2.Spoutali ho, odvedli a vydali vladaři Pilátovi.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka