Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 26,39)

37.Vzal s sebou Petra a oba Zebedeovy syny a vtom na něj začala padat úzkost a tíha.
38."Je mi úzko až k smrti," řekl jim. "Zůstaňte tu a bděte se mnou!"
39.Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se: "Otče můj, je-li to možné, ať mě ten kalich mine! Ať se však nestane má vůle, ale tvá."
40.Když se vrátil k učedníkům, zjistil, že spí. "Nemohli jste se mnou bdít ani hodinu?" řekl Petrovi.
41."Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka