Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 26,21-39)

21.a když jedli, řekl jim: "Amen, pravím vám, že jeden z vás mne zradí."
22.Velice je to zarmoutilo a začali se ho jeden po druhém ptát: "Snad to nejsem já, Pane?"
23.On odpověděl: "Kdo se mnou omočil ruku v míse, ten mě zradí.
24.Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno; ale běda tomu, který Syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil!"
25.Na to řekl Jidáš, který ho zrazoval: "Jsem to snad já, Mistře?" Řekl mu: "Ty sám jsi to řekl."
26.Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: "Vezměte, jezte, toto jest mé tělo."
27.Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něho všichni.
28.Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů.
29.Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého Otce."
30.Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu.
31.Tu jim Ježíš řekl: "Vy všichni ode mne této noci odpadnete, neboť jest psáno: `Budu bít pastýře a rozprchnou se ovce stáda.´
32.Po svém vzkříšení však vás předejdu do Galileje."
33.Na to mu řekl Petr: "Kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne!"
34.Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, že ještě této noci, dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš."
35.Petr prohlásil: "I kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě." Podobně mluvili všichni učedníci.
36.Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům: "Počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil."
37.Vzal s sebou Petra a oba syny Zebedeovy; tu na něho padl zármutek a úzkost.
38.Tehdy jim řekl: "Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou!"
39.Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: "Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka