Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 26,1-20)

1.Když Ježíš dokončil všechna tato slova, řekl svým učedníkům:
2."Víte, že za dva dny jsou velikonoce, a Syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován."
3.Tehdy se sešli velekněží a starší lidu ve dvoře velekněze, který se jmenoval Kaifáš,
4.a uradili se, že se Ježíš zmocní lstí a že ho zabijí.
5.Říkali: "Jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nebouřil."
6.Když byl Ježíš v Betanii v domě Šimona Malomocného,
7.přišla za ním žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje, a vylila ji na jeho hlavu, jak seděl u stolu.
8.Když to viděli učedníci, hněvali se: "Nač taková ztráta?
9.Mohlo se to prodat za mnoho peněz a ty dát chudým!"
10.Ježíš to zpozoroval a řekl jim: "Proč trápíte tu ženu? Vykonala dobrý skutek.
11.Vždyť chudé máte stále kolem sebe, mne však nemáte stále.
12.Když vylila ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu.
13.Amen, pravím vám, všude, po celém světě, kde bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co ona učinila."
14.Tehdy šel jeden z dvanácti, jménem Jidáš Iškariotský, k velekněžím
15.a řekl: "Co mi dáte? Já vám ho zradím." Oni mu určili třicet stříbrných.
16.Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil.
17.Prvního dne o svátcích nekvašených chlebů přišli učedníci za Ježíšem a řekli: "Kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři?"
18.On je poslal do města k jistému člověku, aby mu řekli: "Mistr vzkazuje: Můj čas je blízko, u tebe budu jíst se svými učedníky velikonočního beránka."
19.Učedníci učinili, jak jim Ježíš nařídil, a připravili velikonočního beránka.
20.Navečer usedl s Dvanácti ke stolu,
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka