Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 24,34-44)

34.Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.
35.Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.
36.O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.
37.Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé:
38.Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu,
39.a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna člověka.
40.Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán.
41.Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána.
42.Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.
43.Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu.
44.Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka