Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 22,35-46)

35.a jeden jejich zákoník se ho otázal, aby ho pokoušel:
36."Mistře, které přikázání v zákoně je největší?"
37.On mu řekl: "`Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.´
38.To je největší a první přikázání.
39.Druhé je mu podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.´
40.Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci."
41.Když se farizeové sešli, zeptal se jich Ježíš:
42."Co si myslíte o Mesiášovi? Čí je syn?" Odpověděli mu: "Davidův."
43.Řekl jim: "Jak to tedy, že ho David v Duchu svatém nazývá Pánem, když praví:
44.`Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy.´
45.Jestliže tedy David nazývá Mesiáše Pánem, jak může být jeho synem?"
46.A nikdo nebyl s to odpovědět mu ani slovo; od toho dne se ho již nikdo neodvážil tázat.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka