Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 22,1-14)

1.A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích:
2."S královstvím Božím je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu.
3.Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít.
4.Poslal znovu jiné služebníky se slovy: `Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno; pojďte na svatbu!´
5.Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem.
6.Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je ztýrali a zabili je.
7.Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil.
8.Potom řekl svým služebníkům: `Svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni;
9.jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu.´
10.Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební síň se naplnila stolovníky.
11.Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu.
12.Řekl mu: `Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu?´ On se nezmohl ani na slovo.
13.Tu řekl král sloužícím: `Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.´
14.Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka