Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 19,16-26)

16.A hle, kdosi k němu přišel a zeptal se ho: "Mistře, co dobrého mám udělat, abych získal věčný život?"
17.On mu řekl: "Proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý! A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!"
18.Otázal se ho: "Která?" Ježíš odpověděl: "Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit,
19.cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe."
20.Mladík mu řekl: "To jsem všechno dodržoval! Co mi ještě schází?"
21.Ježíš mu odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne."
22.Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku.
23.Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského.
24.Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království."
25.Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli: "Kdo potom může být spasen?"
26.Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka