Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 15,21-28)

21.Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu.
22.A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: "Smiluj se nade mnou, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá."
23.Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: "Zbav se jí, vždyť za námi křičí!"
24.On odpověděl: "Jsem poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského."
25.Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: "Pane, pomoz mi!"
26.On jí odpověděl: "Nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům."
27.Ona řekla: "Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů."
28.Tu jí Ježíš řekl: "Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš." A od té hodiny byla její dcera zdráva.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka