Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 14,22-34)

22.Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy.
23.Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám.
24.Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní.
25.K ránu šel k nim, kráčeje po moři.
26.Když ho učedníci viděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem.
27.Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: "Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!"
28.Petr mu odpověděl: "Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!"
29.A on řekl: "Pojď!" Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi.
30.Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mne!"
31.Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: "Ty malověrný, proč jsi pochyboval?"
32.Když vstoupil na loď, vítr se utišil.
33.Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali: "Jistě jsi Boží Syn."
34.Když se dostali na druhý břeh, přistáli u Genezaretu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka