Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 11,2-15)

2.Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých služebnících:
3."Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?"
4.Ježíš jim odpověděl: "Jděte, zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte:
5.Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.
6.A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží."
7.Když Janovi učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: "Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr?
8.Nebo co jste vyšli shlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v domech královských.
9.Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka.
10.To je ten, o němž je psáno: `Hle, já posílám posla před svou tváří, aby ti připravil cestu.´
11.Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší, než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on.
12.Ode dnů Jana Křtitele až podnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají.
13.Neboť všichni proroci i Zákon prorokovali až po Jana.
14.A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít.
15.Kdo má uši /k slyšení/, slyš.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka