Bible

Evangelium podle Marka (Mar 6,54-7,8)

54.Jakmile vystoupili z lodi, hned ho lidé poznali,
55.zběhali celou tu krajinu a začali nosit na nosítkách nemocné na každé místo, kde slyšeli, že jest.
56.A kamkoli vcházel do vesnic, měst i dvorců, kladli nemocné na tržiště a prosili ho, aby se směli dotknout byť jen třásně jeho roucha. A kdo se ho dotkli, byli uzdraveni.
1.Shromáždili se k němu farizeové a někteří ze zákoníků, kteří přišli z Jeruzaléma.
2.Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí znesvěcujícíma, to jest neomytýma rukama.
3.(Farizeové totiž a všichni židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si k zápěstí neomyjí ruce.
4.A po návratu z trhu nejedí, dokud se neočistí. A je ještě mnoho jiných tradic, kterých se drží: ponořování pohárů, džbánů a měděných mis.)
5.Farizeové a zákoníci se ho zeptali: "Proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí znesvěcujícíma rukama?"
6.Řekl jim: "Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: `Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;
7.marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.´
8.Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka