Bible

Evangelium podle Marka (Mar 6,45-53)

45.Hned na to přiměl své učedníky, aby vstoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh k Betsaidě, než on propustí zástup.
46.Rozloučil se s nimi a šel na horu, aby se modlil.
47.A když nastal večer, byla loď daleko na moři a on jediný na zemi.
48.Spatřil je zmožené veslováním, neboť vítr vál proti nim; tu k nim před svítáním kráčel po moři a chtěl jít dál kolem nich.
49.Když ho uviděli kráčet po moři, vykřikli v domnění, že je to přízrak;
50.všichni ho totiž viděli a vyděsili se. On však na ně hned promluvil: "Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!"
51.Vstoupil k nim na loď a vítr se utišil. I byli celí ohromení úžasem.
52.Nepochopili totiž, jak to bylo s chleby, neboť jejich mysl byla zatvrzelá.
53.Když se dostali na druhý břeh, přistáli u Genezaretu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka