Bible

Evangelium podle Marka (Mar 6,30-45)

30.Apoštolové se shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všecko, co činili a učili.
31.Řekl jim: "Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!" Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí, a neměli ani čas se najíst.
32.Odjeli tedy lodí na pusté místo, aby byli sami.
33.Mnozí spatřili, jak odjíždějí a poznali je; pěšky se tam ze všech měst sběhli a byli tam před nimi.
34.Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. I začal je učit mnohým věcem.
35.Když už čas pokročil, přistoupili k němu jeho učedníci a řekli: "Toto místo je pusté a čas už pokročil.
36.Propusť je, ať si jdou do okolních dvorů a vesnic koupit něco k jídlu."
37.Odpověděl jim: "Dejte vy jim jíst!" Řekli mu: "Máme jít nakoupit za dvě stě denárů chleba a dát jim jíst?"
38.Zeptal se jich: "Kolik chlebů máte? Jděte se podívat!" Když to zjistili, řekli: "Pět, a dvě ryby."
39.Přikázal jim, aby všecky rozsadili po skupinách na zelený trávník.
40.I rozložili se oddíl za oddílem stokrát po padesáti.
41.Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, dobrořečil, lámal chleby a dával učedníkům, aby jim je předkládali. I ty dvě ryby rozdělil všem.
42.A jedli všichni a nasytili se.
43.A ještě sebrali dvanáct plných košů nalámaných chlebů i ryb.
44.Těch pak, kteří jedli chleby, bylo pět tisíc mužů.
45.Hned na to přiměl své učedníky, aby vstoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh k Betsaidě, než on propustí zástup.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka