Bible

Evangelium podle Marka (Mar 12,18-27)

18.A přišli k němu saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a ptali se ho:
19."Mistře, Mojžíš nám ustanovil: `Zemře-li něčí bratr a zanechá manželku bezdětnou, ať se s ní ožení jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.´
20.Bylo sedm bratří. Oženil se první a zemřel bez potomka.
21.Jeho manželku si vzal druhý, ale zemřel a také nezanechal potomka. A stejně třetí.
22.A nikdo z těch sedmi nezanechal potomka. Naposledy ze všech zemřela i ta žena.
23.Komu z nich bude patřit, až po vzkříšení vstanou? Všech sedm ji přece mělo za manželku."
24.Ježíš jim řekl: "Mýlíte se, neznáte Písmo ani moc Boží!
25.Když lidé vstanou z mrtvých, nežení se ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé.
26.A pokud jde o mrtvé, že vstanou, nečetli jste v knize Mojžíšově, ve vyprávění o hořícím keři, jak Bůh Mojžíšovi řekl: `Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův´?
27.On přece není Bohem mrtvých, nýbrž Bohem živých. Velmi se mýlíte!"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka