Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 8,41-56)

41.Tu k němu přišel muž, který se jmenoval Jairos; byl to představený synagógy. Padl Ježíšovi k nohám a úpěnlivě ho prosil, aby přišel do jeho domu,
42.protože měl jedinou dceru, asi dvanáctiletou, a ta umírala. Když tam Ježíš šel, zástupy ho velmi tísnily.
43.A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení /a vynaložila na lékaře vše, co měla,/ a nikdo ji nemohl uzdravit.
44.Přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu, a hned jí krvácení přestalo.
45.Ježíš řekl: "Kdo se mne to dotkl?" Když všichni zapírali, řekl Petr a ti, kdo byli s ním: "Mistře, kolem tebe jsou zástupy a tlačí se na tebe!"
46.Ale Ježíš řekl: "Někdo se mne dotkl. Já jsem poznal, že ze mne vyšla síla."
47.Když žena viděla, že se to neutají, přišla chvějíc se, padla mu k nohám a přede všemi lidmi vypověděla, proč se ho dotkla a jak hned byla uzdravena.
48.On jí řekl: "Dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji."
49.Když ještě mluvil, přišel kdosi z domu představeného synagógy a řekl: "Tvá dcera je mrtva, už Mistra neobtěžuj."
50.Ježíš to uslyšel a řekl: "Neboj se, jen věř a bude zachráněna."
51.Když přišel k němu do domu, nedovolil, aby s ním někdo šel dovnitř, jen Petr, Jan a Jakub s otcem té dívky i s její matkou.
52.Všichni nad mrtvou plakali a naříkali. On řekl: "Neplačte. Nezemřela, ale spí."
53.Posmívali se mu, protože věděli, že zemřela.
54.On však /všechny vyhnal ven,/ vzal ji za ruku a zvolal: "Dcerko, vstaň!"
55.Tu se jí život vrátil a hned vstala. Nařídil, aby jí dali něco k jídlu.
56.Jejích rodičů se zmocnil úžas. On jim však přikázal, aby nikomu neříkali, co se stalo.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka