Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 6,12-19)

12.V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu.
13.Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval apoštoly:
14.Šimona, kterému dal jméno Petr, jeho bratra Ondřeje, Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje,
15.Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zélóta,
16.Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se pak stal zrádcem.
17.Sešel s nimi dolů a na rovině zůstal stát; a s ním veliký zástup lidu z celého Judska i z Jeruzaléma, z pobřeží týrského i sidonského;
18.ti všichni přišli, aby ho slyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravovali se i ti, kteří byli sužováni nečistými duchy.
19.A každý ze zástupu se ho snažil dotknout, poněvadž z něho vycházela moc a uzdravovala všechny.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka