Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 24,36-53)

36.Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich a řekl jim: "Pokoj vám."
37.Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha.
38.Řekl jim: "Proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl?
39.Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně."
40.To řekl a ukázal jim ruce a nohy.
41.Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: "Máte tu něco k jídlu?"
42.Podali mu kus pečené ryby /a plást medu/.
43.Vzal si a pojedl před nimi.
44.Řekl jim: "To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech."
45.Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu.
46.Řekl jim: "Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých;
47.v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem.
48.Vy jste toho svědky.
49.Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti."
50.Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim;
51.a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe.
52.Oni před ním padli na kolena; potom se s velikou radostí vrátili do Jeruzaléma,
53.byli stále v chrámě a chválili Boha.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka