Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 20,27-44)

27.Přišli k němu někteří ze saduceů - ti popírají vzkříšení - a otázali se ho:
28."Mistře, Mojžíš nám ustanovil: `Zemře-li nečí bratr ženatý, ale bezdětný, ať se s jeho manželkou ožení jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.´
29.Bylo tedy sedm bratří. Oženil se první a zemřel bezdětný.
30.Jeho manželku si vzal druhý,
31.pak třetí a stejně všech sedm; nezanechali děti a zemřeli.
32.Nakonec zemřela i ta žena.
33.Komu z nich bude tato žena patřit při vzkříšení? Všech sedm ji přece mělo za manželku."
34.Ježíš jim řekl: "Lidé přítomného věku se žení a vdávají.
35.Avšak ti, kteří byli hodni dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých, nežení se ani nevdávají.
36.Vždyť už nemohou zemřít, neboť jsou rovni andělům a jsou syny Božími, poněvadž jsou účastni vzkříšení.
37.A že mrtví vstanou, naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři. když nazývá Hospodina `Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým´.
38.On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živi."
39.Někteří ze zákoníků na to řekli: "Mistře, dobře jsi odpověděl."
40.A už se neodvážili položit mu jinou otázku.
41.Řekl jim: "Jak mohou nazývat Mesiáše synem Davidovým?
42.Vždyť sám David praví v Knize žalmů: `Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici,
43.dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou.´
44.David tedy nazývá Mesiáše Pánem; jak potom může být jeho synem?"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka