Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 2,22-40)

22.Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina -
23.jak je psáno v zákoně Páně: `vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu´ -
24.a aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata.
25.V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním.
26.Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše.
27.A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval Zákon,
28.vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha:
29."Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova,
30.neboť mé oči viděly tvé spasení,
31.které jsi připravil přede všemi národy -
32.světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael."
33.Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli.
34.A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: "Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat
35.- i tvou vlastní duši pronikne meč - aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí."
36.Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova, z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku; když se jako dívka provdala, žila se svým mužem sedm let
37.a pak byla vdovou až do svého osmdesátého čtvrtého roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami.
38.A v tu chvíli k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma.
39.Když Josef a Maria vše řádně vykonali podle zákona Páně, vrátili se Galileje do svého města Nazareta.
40.Dítě rostlo v síle /ducha/ a moudrosti a milost Boží byla s ním.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka