Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 15,11-32)

11.Řekl také: "Jeden člověk měl dva syny.
12.Ten mladší řekl otci: `Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.´ On jim rozdělil své jmění.
13.Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel.
14.A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi.
15.Šel a uchytil se u jednoho občana té země; ten ho poslal na pole pást vepře.
16.A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával.
17.Tu šel do sebe a řekl: `Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem!
18.Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě.
19.Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.´
20.I vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil.
21.Syn mu řekl: `Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem.´
22.Ale otec rozkázal svým služebníkům: `Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy.
23.Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí,
24.protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.´ A začali se veselit.
25.Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec.
26.Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat.
27.On mu odpověděl: `Vrátil se tvůj bratr, a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého.´
28.I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu.
29.Ale on odpověděl: `Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz; a mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli.
30.Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi pro něho zabít vykrmené tele.´
31.On mu řekl: `Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé.
32.Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.´"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka