Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 11,14-23)

14.Jednou vyháněl Ježíš zlého ducha z němého člověka. Když ten duch vyšel, němý promluvil. Zástupy se divily.
15.Někteří z nich však řekli: "Démony vyhání ve jménu Belzebula, knížete démonů."
16.Jiní ho chtěli podrobit zkoušce; žádali od něho znamení z nebe.
17.Protože znal jejich myšlenky, řekl jim: "Každé království vnitřně rozdělené pustne a dům za domem padá.
18.Je-li i satan v sobě rozdvojen, jak bude moci obstát jeho království? Říkáte přece, že vyháním démony ve jménu Belzebula.
19.Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci? Proto budou oni vašimi soudci.
20.Jestliže však vyháním démony prstem Božím, pak už vás zastihlo Boží království.
21.Střeží-li silný muž v plné zbroji svůj palác, jeho majetek je v bezpečí.
22.Napadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všechnu jeho zbroj, na kterou spoléhal, a kořist rozdělí.
23.Kdo není se mnou, je proti mně; kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka